Voorwoord

SAMEN is de brug tussen gemeenschappen

Bij SAMEN hebben we geleerd hoe vanuit een lokale politieke minderheid te wegen op het beleid. We hebben jarenlang gezorgd voor een positief ingestelde aanwezigheid in tal van gemeentelijke adviesraden en instanties. Deelnemen aan een meerderheid is het verlengstuk van die ingesteldheid. Het is onze manier om bruggen te bouwen.

SAMEN heeft een stempel gedrukt op het lokale culturele leven met tal van evenementen voor alle Oudergemnaren. De instap in het Vlaams decreet Lokaal cultuurbeleid creëerde nieuwe kansen voor de bibliotheek, het gemeenschapscentrum en voor de administratieve ondersteuning van het beleid.

SAMEN ligt aan de basis van een moderne en efficiënte aanpak van het gemeentelijk ICT-beleid, dat naast de administratie ook de burger ten goede komt. Gelijke kansen bieden aan elke inwoner is de basis van een beleid, dat o.m. gebeurt met de organisatie van opleidingen en het toegankelijk maken van openbare gebouwen.

SAMEN is nog veel meer. Het is een ploeg, een groep mensen, diepgeworteld in de gemeente en de gemeenschap, met ervaring, dynamisme en een groot hart voor Oudergem.

SAMEN wil met overtuiging dit constructief beleid coherent verder zetten, als betrouwbare partner van een open beleid gebaseerd op respectvol samenleven.

Kortom, SAMEN heeft een hart voor Oudergem.

Zorgzaam en sociaal Oudergem

Verbondenheid tussen mensen

Welzijn start bij samenleven en interactie. SAMEN wil actief vereenzaming tegengaan.

Bewonersinitiatieven

SAMEN stelt discrete logistieke ondersteuning voor van lokale bottom-up initiatieven en steunt bewonersinitiatieven in de wijken. Het zijn net deze laagdrempelige acties die mensen verbinden. Elk initiatief dat ervoor zorgt dat mensen elkaar ontmoeten, samen iets doen, elkaar helpen, verdient aandacht en ondersteuning. Dat kan gaan van huisbezoeken, telefonisch contact, bijeenkomen voor een babbel, een spel, samen een activiteit bijwonen en veilig samen thuiskomen tot het oprichten van een koor. De ene generatie kan van de andere leren, we kunnen elkaar helpen met kleine dingen.

Onze volkstuinen moeten verder gestimuleerd worden want ze zorgen voor gezond eten, sociale cohesie en mentaal welbevinden. Er is steeds meer bewijs te vinden van de positieve invloed van groene en natuurlijke omgevingen op het geestelijk welbevinden. Zo zorgt groen in de omgeving ook voor meer sociale interactie en minder criminaliteit, het roept ook positieve emoties op en vermindert stress.

Welzijn

We willen werken aan ‘gezondheid in alle beleidsdomeinen’ Gezondheidsongelijkheid is het gevolg van veel factoren. Het heeft niet alleen te maken met het gezondheidszorgsysteem, maar ook met inkomen, mobiliteit, huisvesting, opleiding, tewerkstelling, milieu en ruimtelijke ordening. Maatregelen in de gezondheidszorg zijn noodzakelijk, maar niet voldoende. Ook in de andere domeinen zijn flankerende en structurele maatregelen nodig.

Meer dan vandaag willen we dicht bij de mensen werken, vanuit lokale netwerken en organisaties: wijk- en wijkgezondheidscentra, buurtcomités, enz. Lokale netwerken van gezondheids- en welzijnswerkers hebben een belangrijke onderzoeks- en signaalfunctie. De lokale gezondheidsaanpak moet op het netwerk van mensen gericht zijn. Preventie is nog te veel gericht op individuele inspanningen van mensen. We willen meer aandacht schenken aan het netwerk van mensen en hun omgeving (‘community-based’). Mensen krijg je in beweging door te vertrekken vanuit hun vertrouwde omgeving, bestaande netwerken en ontmoetingsplaatsen.

We zetten in op zorg waarbij samen met de lokale gemeenschap gewerkt wordt aan oorzaken van gezondheidsproblemen en bekeken wordt hoe ziekmakende factoren kunnen worden geëlimineerd (‘community oriented primary care’). Dit kan bijvoorbeeld door te werken op het niveau van de levensvoorwaarden en door samen te werken met andere sectoren (bv. onderwijs, werk, huisvesting) en lokale netwerken en organisaties. De nood aan zorg en ondersteuning wordt best beantwoord in de vertrouwde leefomgeving. Dit veronderstelt een leeftijdsvriendelijke leefomgeving, de aanwezigheid van sociale netwerken en een gemeentelijke overheid die een integraal, samenhangend en geïntegreerd beleid voert, in het bijzonder voor ouderen, kinderen en personen met een handicap in kwetsbare situaties.

Beweging dient gestimuleerd te worden bij alle bevolkingsgroepen, gezien dit bijdraagt tot een gezonde levensstijl. Verhoogde tegemoetkomingen voor deelname aan sport kunnen hier een onderdeel van zijn.

We willen dan ook werk maken van een globaal mantelzorgplan voor Oudergem met aandacht voor maatschappelijke erkenning, waardering en ondersteuning van mantelzorgers, voor een versterking van de samenwerking tussen informele en professionele zorg en voor de specifieke situatie van jonge mantelzorgers. Door in te zetten op een verbeterde levenskwaliteit en het algemeen welzijn van mantelzorgers, verzekeren we dat ze hun taak [een rol spelen of een taak opnemen] op een doeltreffende en duurzame manier kunnen opnemen.

Concreet voorzien we in voldoende ondersteuning voor de mantelzorger in de vorm van o.m. oppasdiensten, nachtopvang, respijtzorg, informatiedoorstroming, dagopvang, flexibele ondersteuning op maat, speciaal verlof met behoud van rechten en ondersteuning door zorgactoren, expertisecentra en mantelzorgorganisaties. De afstemming tussen mantelzorgers en professionele ondersteuning moet beter geregeld worden. Ondersteuningsdiensten en professionele zorg dienen als communicerende vaten te werken.

Vrijwilligerswerk dat mobiliteit van ouderen verbetert en zorg in de thuissituatie vergemakkelijkt, verdient onze steun. We willen voorzien in gepaste vorming voor vrijwilligers, afgestemd op specifieke doelgroepen.

Vrijwilligers spelen een onvervangbare rol naar ouderen, niet alleen in de informele zorg, maar ook in het ruimere veld van het creëren van ontmoetingskansen van diverse aard (ontspanning, aanreiken van doelgerichte informatie, stimuleren van gezonde voeding), maar ook door specifieke aandacht voor valpreventie en gebruik van medicatie. Voor kwetsbare en/of eenzame ouderen zijn telefoonrondes of geregelde huisbezoeken aangewezen. Een aspect dat zeker aandacht verdient is informatie over de mogelijkheden van digitale communicatie, hoewel die zeker niet de nood aan rechtstreekse ontmoetingskansen vervangen kan.

Zoniënzorg

Het dienstencentrum van de VZW Zoniënzorg ondersteunt onze senioren en dus moet deze vzw structureel ondersteund worden vanuit de gemeente. Op termijn moet van hieruit onderzocht worden of dagzorg noodzakelijk is, of de aangeboden dienstverlening, ook in buurgemeenten, op dat vlak toereikend is, bereikbaar en gekend.

SAMEN is voorstander van een sociaal restaurant als ontmoetingsplaats waar iedereen terecht kan, ongeacht leeftijd of persoonlijke situatie.

Alternatieve woonvormen

Alternatieve woonvormen bevorderen de sociale cohesie. Cohousing brengt mensen, gezinnen, samen rond een woonproject met een gedeelde levensvisie. Abbeyfield staat voor een woonconcept voor 55-plussers en stimuleert zelfstandig wonen in een veilige omgeving dank zij sociale en dynamische interactie. De overheid kan dergelijke projecten stimuleren en ondersteunen.

SAMEN wil onderzoeken welke alternatieve woonvormen in Oudergem kunnen ontplooid worden.

Voor SAMEN begint de aandacht voor senioren niet op 65 jaar. Wie nu een woning bouwt of renoveert tijdens zijn actieve jaren dient vooruitziend te zijn. Elke woongelegenheid die nog gebouwd of grondig gerenoveerd wordt moet voor SAMEN voldoen aan de normen van aanpasbaar of aangepast wonen. Bouwen/renoveren dient te gebeuren met oog voor de evoluerende behoeften van de bewoners.

Wegwerken van de digitale kloof

Om volwaardig te kunnen deelnemen aan het sociaal en maatschappelijk leven, werden computer, gsm en andere smartphones onontbeerlijk. Niet iedereen beschikt hiertoe echter over de nodige vaardigheden, laat staan middelen.

De ITC-causerieën, een initiatief van de Vlaamse schepen, hebben hun nut bewezen: talrijke deelnemers gingen tevreden en met kennis van zaken naar huis. Deze informatievergaderingen moeten opnieuw georganiseerd worden om nog meer mensen te bereiken.

SAMEN ondersteunt in dit kader ook een schitterend project waarbij jongeren computerlessen zullen geven aan senioren. De digitale kloof moet verdwijnen!

SAMEN zal de Openbare Computerruimte(s) herdenken, toegankelijk maken en aanpassen aan de snel veranderende noden.

Gelijkekansenbeleid

Gelijke kansen betreffen elke persoon of groep die in onze maatschappij geregeld geconfronteerd wordt met discriminatie omwille van geslacht, geaardheid, origine, religieuze of filosofische overtuiging, enz…

Het gelijkekansenbeleid raakt elk bevoegdheidsdomein: bij elke beleidsbeslissing wordt rekening gehouden met het gelijkekansenperspectief. Dit noemt men mainstreaming of inclusief beleid. Daarnaast moeten eigen initiatieven ervoor zorgen dat elke doelgroep specifieke aandacht geniet en de nodige hefbomen krijgt om volwaardig te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk gebeuren.

SAMEN wil erover waken dat alle overheidsuitgaven vanuit een genderperspectief geanalyseerd worden en dat de middelen resultaatgericht begroot worden. SAMEN pleit ook voor het neutraliseren van de formulieren en type-brieven in functie van gendergelijkheid.

De toegankelijkheid van de gemeentelijke infrastructuur wordt bewaakt door twee ambtenaren die daarvoor speciaal werden opgeleid. Ze kijken erop toe dat de Handistream-toets op alle projecten wordt toegepast. Ze krijgen de opdracht een inventaris op te maken van de toegankelijkheid van alle gemeentelijke gebouwen, en een raming van de kosten om deze toegankelijk te maken.

SAMEN wil een veilige en toegankelijke leefomgeving voor iedere gebruiker . De uitbreiding van de gemeentelijk APP met PMR-gevoelige informatie BIOTOPE is een must. BIOTOPE geeft informatie over toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit.

SAMEN wenst de samenwerking met het Rainbow House te bestendigen ter ondersteuning van een doelgericht holebi-beleid.

SAMEN zal er op toezien dat de gemeente gebruik maakt van het brede aanbod van Febrap (Brusselse federatie van ondernemingen voor aangepast werk). Een voorbeeld: uitbesteden van het inscannen van documenten binnen het dematerialiseren van de workflow.

Actief en welvarend Oudergem

Lokale Economie

Handelaars en ondernemers vormen de kern van een bloeiende en leefbare lokale economie. Zij moeten kunnen rekenen op een dynamische gemeentelijke dienstverlening. Dit vergt een correct inzicht in de noden en belangen van de sector, een inventaris van de bestaande situatie en aandacht voor een goede mix van het aanbod in de wijken. Deze analyse vormt de basis voor een strategisch commercieel plan als basis voor het beleid.

SAMEN pleit voor een uniek gemeentelijk aanspreekpunt met een goede administratieve begeleiding waarbij informatie en communicatie centraal staan.

Werk

Heel wat vacatures raken niet ingevuld.

Heel wat burgers hebben het extra moeilijk om werk te vinden omwille van nationaliteit en afkomst, leeftijd, gender en/of gezondheidstoestand. Hun sociale situatie doet daar nog een laagje bovenop: de gezinssituatie, armoede, het ontbreken van een sociaal netwerk.

Deze situatie wordt in de gemeenschap weerspiegeld in (jeugd)werkloosheid, (verscholen) armoede, onveiligheidsgevoel, en buurten met kleine criminaliteit, o.a. drugproblematiek. De weg naar werk is tevens de weg naar een betere aansluiting bij de samenleving.

“WERK” is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokken beleidsniveaus, maar lokaal komt alles samen. Hier moeten kansen gecreëerd worden, geënt op het arbeidsmarktbeleid dat centraal wordt uitgetekend.

SAMEN stelt volgende werkpunten voor:

 • Strijd tegen elke vorm van discriminatie bij aanwervingen.
 • Ondersteunen van lokale producenten en organiseren van lokale markten.
 • Ondernemersplan voor de gemeente met als doel de versterking van de handelskernen.
 • Verder werken aan het wegwerken van de digitale kloof en uitgebreide vormen van ICT ontwikkeling (bvb programmatiecursussen).
 • Organiseren van opleidingen burger/ondernemers met ondermeer taalonderricht in samenwerking met het Huis van het Nederlands.
 • Aansturen op verdere samenwerking tussen VDAB/ACTIRIS/OCMW/… in een JOB-huis.
 • Uitwerken van een partnership met een kringloopwinkel, waar duurzaamheid samen komt met leren werken, sociale economie, Nederlands leren enz…

Toerisme

Oudergem is een aantrekkelijke gemeente die veel te bieden heeft, aan haar inwoners maar ook aan de bezoekers. Er is een rijk historisch patrimonium, denk maar aan Hertoginnedal en het Rood Klooster. Het Zoniënwoud, de spoorweg-wandeling en de vele parken en parkjes zorgen voor een groene omgeving. En er zijn de verborgen parels, zoals de kleine steegjes in het oude Oudergem.

SAMEN wil dat Toerisme een duidelijke bevoegdheid wordt, met een specifieke schepen, een beleidsplan en budget voor productontwikkeling en promotie in samenwerking met de Syndicat d’initiative d’Auderghem en Visit Brussels als partners. We voorzien de opmaak van verschillende toeristische folders over Oudergem en naaste omgeving (bv arboretum in Seny-Tenreuken park)

SAMEN denkt dat enkele hotels op het grondgebied niet alleen het toerisme kunnen vooruit helpen, maar ook bron zullen zijn voor lokale tewerkstelling. We moeten eventuele kleinere hotels dus vooral niet extra belasten!

Wonen in Oudergem

Wonen in Oudergem is duur. Jonge mensen wijken steeds vaker uit en ouderen krijgen financiële problemen. Om hier een mouw aan te passen wil SAMEN ook alternatieve woonvormen stimuleren en ondersteunen voor alle leeftijdscategorieën.

Het wettelijk kader voor gemeenschappelijke woonvormen bestaat sinds kort. Het Vlaamse decreet van 24 februari 2017 houdende instelling van een proefomgeving voor experimentele woonvormen is eindelijk uit de startblokken. Wat goed is in dat decreet en wat werkt moet in de Brusselse wetgeving.

De gemeente moet dit kenbaar maken en de inwoners actief informeren over de mogelijkheden die dit decreet biedt. SAMEN ziet de gemeente nog een stap verder gaan door zelf startprojecten te initiëren met lokale partners.

In onze gemeente schieten (dure) residentiële seniorenwoningen al dan niet met zorgfaciliteiten als paddenstoelen uit de grond. Dit is niet voor iedere (hoog)bejaarde de wenselijke en/of betaalbare woonvorm. Alternatieve woonvormen zijn ook hier een aanvullende oplossing naast rust- en verzorgingstehuizen en serviceflats.

Ook voor het voorzien in (meertalige) dagverzorgingscentra is gemeentelijk initiatief nodig. Wanneer jonge gezinnen bereid zijn ouderen op te vangen of te ondersteunen is dagopvang een belangrijke pijler.

Ouderen verlaten de (vaak te grote en verouderde) eigen woning veel te laat om zich te installeren in een aangepaste woonvorm. Sensibiliseren om de eigen woning tijdig (20 jaar eerder!) in te ruilen voor een eigen (aangepast) appartement of kleinere woning of gemeenschappelijke woonvorm is een prioriteit. Het kenbaar maken en promoten van zorg en diensten aan huis maakt hier deel van uit. Zo komen er gezinswoningen vrij voor de jongere generatie.

Ook initiatieven zoals 1toit2âges dienen in onze gemeente meer aan bod te komen en aangemoedigd te worden. De aanwezigheid van een hogeschool en de nabijheid van universitaire campussen trekt studenten aan die in dergelijke woonvormen een alternatief voor het klassieke ‘kot’ kunnen vinden.

De meeste mensen blijven immers graag wonen waar ze opgroeiden of waar ze hun kinderen groot brachten. Om het probleem van onaangepaste huisvesting in de toekomst te vermijden dienen de woningen die thans gebouwd worden aanpasbaar of aangepast te zijn.

Een woonst bezitten (of huren) waarin er levenslang kan gewoond worden, ook met verminderde mobiliteit (door geboorte, ziekte, ongeval of ouderdom) zou de norm moeten zijn. De gemeente kan hier een actief beleid in voeren. Een bekwaam informatie- en adviesloket voor wie een nieuwe woonst bouwt, voor wie renoveert of voor wie een woonst zoekt is een eerste stap. Maar de gemeente kan verder gaan door bijvoorbeeld premies te voorzien voor het aanpassen van woningen. SAMEN meent dat de gemeente nog beter kan informeren over premieregelingen.

Intergenerationele woonvormen dienen aangemoedigd te worden via informatie, reglementering en financiële stimulansen. Zo kan de fiscale korting die thans ingevoerd wordt (zie hoger: voor jongeren en ten voordele van sociale verhuurkantoren) uitgebreid worden tot eigenaars die instappen in een gemeenschappelijke woonstrategie, zoals bijvoorbeeld co-housing.

Wanneer we de samenstelling van de gezinnen in Oudergem naast het aantal kamers per woning leggen, valt het op dat we meer kleine dan grote gezinnen hebben maar dat woningen met 4 kamers of meer toch het sterkst vertegenwoordigd zijn. Dit betekent dat veel kleine gezinnen (of zelfs alleenwonenden) in een te grote woning leven. Er is dus zeker ruimte voor gezamenlijke woonvormen zoals bijvoorbeeld kangoeroewonen.

Voor wat de (sociale) huisvesting aangaat stelt SAMEN voor om minder traditioneel te werk te gaan. Waar de sociale woningen groeperen de trend was, ziet SAMEN meer in het verspreiden in elke wijk van Oudergem. Dit bevordert de integratie van sociaal zwakkere personen in de Oudergemse samenleving. Het correct onderhouden en verbeteren van huidige sociale wooneenheden is voor SAMEN een prioriteit.

Op de huurmarkt verplicht de huidige wetgeving het afficheren van de huurprijs. In de gemeente wordt hier thans nauwelijks of geen controle op uitgeoefend waardoor deze regel vaak in de wind wordt geslagen. Dat laat de verhuurders toe om de huurprijs ‘à la tête du cliënt” te bepalen en zorgt voor discriminatie. SAMEN ziet hier een actieve rol weggelegd voor de gemeentelijke diensten (preventiehuis).

Onderwijs

Onderwijs is cruciaal, zeker binnen een stedelijke context. Alle kinderen verdienen een sterke vorming die het hun mogelijk maakt hun plaats in te nemen in onze gemeenschap.

Investeren in onderwijs is met andere woorden voluit investeren in de toekomst. Dat kan op verschillende manieren gebeuren.

Een gemeentelijke Nederlandstalige school is niet aan de orde, het zeer uitgebreid bestaande Nederlandstalig aanbod in Oudergem werkt immers uitstekend. Het heeft geen zin om een derde concurrerend net op te starten.

SAMEN stelt voor een gemeentelijke naschoolse opvang te organiseren waarin kinderen uit alle netten terechtkunnen. Dit kan bv. in samenwerking met Bredeschool. We denken ook aan de oprichting van een gemeentelijke Kunst- en Talentenacademie voor kinderen, die onze jongeren de kans geeft zich maximaal te ontplooien en tegelijk op een zinvolle manier naschoolse opvang aanbiedt.

Deze aanpak laat toe het in beide gemeenschappen bestaande aanbod te versterken en te gebruiken voor taalgemengde activiteiten. Het sluit perfect aan bij de bestaande alternatieve vormen van immersie-onderwijs. In dit kader zou bij voorbeeld de komst van de Ronde van Frankrijk in 2019 een mooie aanleiding zijn voor een gezamenlijk project voor al onze Oudergemse scholen.

Scholen mogen geen eilanden zijn. De vrije open ruimte wordt schaars en scholen staan ’s avonds en in het weekend nog te vaak leeg. Het zijn multifunctionele gebouwen die met enkele kleinere aanpassingen kunnen worden opengesteld naar de buurt. Naast talrijke organisaties, spenderen ook heel wat individuele mensenheel wat tijd in de zoektocht naar een vergaderruimte of repetitielokaal.

SAMEN wil met een toegankelijkheidsscan voor elk schoolgebouw de mogelijkhedenonderzoeken om ruimte te delen. Op die manier worden scholen echt bakens van de buurt waarvan iedereen, binnen een kader van gedeelde verantwoordelijkheid, deel van kan uitmaken.

Cultuur

Onze gemeenschap in Oudergem

Dank zij het Cultuurbeleidsplan 2019/2024 is een coherent en geïntegreerd beleid op basis van de uitstekende samenwerking tussen de basispartners realiteit geworden. Dat beleid geeft antwoord op de noden en wensen van de gebruikers. De uitwerking van een autonome Cultuuradviesraad staat daar garant voor.

Cultuur is voor en van iedereen. Cultuurcoördinatie biedt nog meer kansen. Samen wordt er gewerkt aan een groot jaarlijks evenement als landmark voor de geïntegreerde werking en cultuurbeleid.

Het Bredeschoolproject staat onder druk. In Oudergem loopt het project zeer goed. We houden een oogje in het zeil voor de toekomst.

Jeugd: We moeten op zoek naar middelen om onze jongeren nog beter te betrekken bij de werking van de gemeenschap.

Cultuur als bindmiddel

We denken concreet aan thematisch georganiseerde Cultuurknooppunten waarbij oefenkansen om laagdrempelig Nederlands te leren centraal staan.

bijv. rond kinderanimatie, muziek, (voor)lezen of erfgoed (zoals nu Parasol, Swinging Sandwich, voorlezen in de Bib maar ook samen zingen of dansen).

Door dit op wisselende locaties in Oudergem te organiseren, in samenwerking met een NL-kleuterschool, kinderkribbe, jeugdbeweging en de buurtbewoners brengen we mensen in contact met elkaar voor een (eerste) kennismaking met het NL als opstapje naar meer... Deze cultuurknooppunten kunnen later misschien spontaan uitgroeien tot buurtontmoetingsplaatsen.

We ondersteunen dit met een (digi)taal cultuur-knooppunten-netwerk. Dat is een (mini)ganzenbordspel waarbij je kan wisselen of overstappen naar een ander C-knooppunt met een ander cultuuraanbod (of andere partner).

De referentie bibliotheek

De nieuwe bibliotheek wordt de sluitsteen van deze legislatuur. Onze Nederlandstalige gemeentelijke bibliotheek wordt de referentie voor kleine bibliotheken.

We moderniseren en zetten in op E-reading en automatiseren de uitleen en het inleveren van materialen. Op die manier komt er tijd vrij voor een actieve informatiebemiddeling. We streven naar een onnavolgbare dienstverlening voor onze lezers en bezoekers.

De nieuwe stek voor de bib, in hetzelfde gebouw als het dienstencentrum Zoniënzorg, maar ook vlakbij het Lutgardiscollege, biedt een enorme kans op synergie in de werking. We zien mogelijkheden met senioren en jongeren die samen de bib maken. Laat ons SAMEN Bib-beren!

Sport

Bewegen

Bewegen is belangrijk voor ieders gezondheid. Diabetes, zwaarlijvigheid, problemen met hart en bloedsomloop, … kunnen allemaal het gevolg zijn van een gebrek aan beweging.

Oudergem heeft een mooi sportaanbod: aerobic, wandelen, turnen, zwemmen, aqua-gym, balsporten en nog veel meer! Er zijn veel sportclubs. U kunt ze vinden op: www.oudergem.be/sportverenigingen

Een weetje: Er zijn mutualiteiten die een deel van het club-abonnement terugbetalen.

Sport kan en moet op elke leeftijd mogelijk zijn, en leuk. SAMEN denkt aan een Speel-o-theek voor (jonge) kinderen, een Fit-o-theek voor (jonge) ouderen en een Beweeg-o-theek voor iets oudere mensen. Zeer concreet stelt SAMEN voor om op het Gemeenteplein en in de tuin van het rusthuis Koningin Fabiola bewegingstuinen te laten bloeien waar onze senioren rustig en veilig aan hun conditie kunnen werken.

SAMEN wil een gemeentelijke sportfunctionaris aanstellen voor een sessie "start to run" in het voorjaar in een Oudergems park. Daarnaast komt er een jaarlijkse gemeentelijke jogging (niet noodzakelijk wedstrijd gebonden) langs de parels van Oudergem.

Verenigingen en infrastructuur

De infrastructuur is modern en goed ontwikkeld. Toch zijn er verenigingen die geen plaats vinden in het aanbod. Het openstellen en verhuren van o.m. sportinfrastructuur kan een oplossing bieden aan dit tekort. SAMEN stelt voor de gemeente als bemiddelaar te laten optreden tussen de verenigingen en de beheerders van de sportinfrastructuur.

Open en participatief Oudergem

Democratie

SAMEN wil de waarden van onze samenleving promoten.

Democratie is daarvan de basis. Als meer mensen stemmen is de vertegenwoordiging relevanter. Alle burgers kiezen een gemeentebestuur. Ook niet Belgen kiezen mee. De gemeente moet er alles aan doen om iedereen die recht heeft om te stemmen te motiveren om dat ook te doen. De hinderpalen moeten daarbij tot een minimum herleid worden.

Democratie is een werkwoord.

Een goed begrip van wat democratie betekent, is de basis. Niet alleen de waarden maar ook de rechten en de plichten die ermee samengaan moeten permanent duidelijk gemaakt worden in het onderwijs, de opleidingen en de onthaaltrajecten voor inwijkelingen. Goed burgerschap maakt daar deel van uit. De vrijheid van ieder van ons loopt immers tot waar de vrijheid van de andere begint.

SAMEN wil dat de gemeente in de scholen en opleidingscentra op haar grondgebied trajecten voorstelt met interactieve tentoonstellingen, bezoeken aan het gemeentehuis, verkiezingen in de scholen die uitmonden in een jeugdgemeenteraad. Die jeugdraad zal een aan de situatie aangepast budget beheren voor projecten die de jongeren zelf willen opzetten.

Participatie

We hebben door de organisatie van het Agenda21 project goed naar de Oudergemnaar geluisterd. We hebben veel geleerd en gaan hiermee alvast aan de slag. Maar een Agenda21 alleen is niet langer voldoende. Echte burgerparticipatie is de toekomst en moet dus goed georganiseerd worden.

SAMEN wil dat onze gemeente haar burgergerichte dienstverlening klantgerichter en efficiënter inricht. Hiervoor zijn niet alleen ICT, maar ook een gewijzigde organisatie nodig. Deze wijzigingen richten zich op de organisatiestructuur, de processen, de ICT-infrastructuur en de algemene inrichting ervan.

Organisatie van een burgerplatform op internet is onontbeerlijk. Een mogelijke partner daarvoor is Citizenlab. Talloze gemeenten maken reeds gebruik van hun infrastructuur en methodes. We mogen daarbij vooral niet de burgers vergeten die niet via het internet willen of kunnen communiceren.

Gemeentelijke communicatie

Oudergem leeft. Er gebeurt altijd wel iets leuks of interessants in onze gemeente, maar een goed informatie- en communicatiebeleid is essentieel.

Het gemeenteblad De Oudergemnaar is aan vernieuwing toe. Naast de nodige informatie over de beleidsbeslissingen van de meerderheid, moet het blad ook aansluiten op wat er leeft bij de mensen en ruimte laten voor de oppositie. Liefst ook in een nieuw kleedje.

Ook digitaal moet Oudergem evolueren naar een gemeente van de 21ste eeuw. Dit houdt een permanente en doelgerichte aanwezigheid in op de diverse sociale media. De gemeentelijke APP moet blijven evolueren en bekend gemaakt worden.

SAMEN is ervan overtuigd dat het communicatiebeleid moet toevertrouwd worden aan een gemeentelijke dienst die alle communicatiemiddelen centraliseert, beheert en coördineert. Bovendien is het belangrijk dat dit alles professioneel gebeurt: meertalig, eenvoudig, met een correct en duidelijk taalgebruik, overzichtelijk en compleet.

Van autoriteit naar bestuur in dienst van de burger.

SAMEN wil een veranderingsproject onder (bege)leiding van een gespecialiseerde consulent om de administratie te ondersteunen in haar streven naar een moderne en professionele dienstverlening.

Het traject omvat de introductie van moderne methodes en opvattingen met responsabilisering van de werknemers en gerichte kwaliteitsopleidingen. De samenwerking tussen de verschillende departementen dient bekeken, en waar nodig georganiseerd, te worden. De corebusiness processen worden grondig geanalyseerd, in kaart gebracht en waar nodig herschreven. Indien nodig worden de organogrammen aangepast. De ICT volgt en ondersteunt deze ontwikkelingen. Loopbanen worden georganiseerd over verschillende assen met experten versus managers. De interne communicatie wordt georganiseerd via intranet.

Onthaal wordt het sleutelwoord voor de verschillende processen: post, telefoon, bezoek aan het gemeentehuis alleen nog op afspraak en in de sociale media. Misschien volgt uit deze oefening wel de noodzaak om een nieuw gemeentehuis te bouwen…

De 1160-lijn

De 1160-lijn moet een eenvoudig telefoonnummer worden waar mensen terecht kunnen voor allerlei vragen. Dit telefonisch onthaal moet er voor zorgen dat mensen in eerste lijn verder geholpen kunnen worden. Dit kan als ondersteuning bij digitale moeilijkheden maar ook om wegwijs te raken binnen de structuur van de gemeentelijke diensten.

Financiën

De gemeentefinanciën zijn gezond in Oudergem en dat wil SAMEN uiteraard zo houden. Tegelijk staan we voor belangrijke uitdagingen: de pensioenkost van de ambtenaren neemt fors toe, er komen steeds meer taken bij voor gemeente en OCMW en de financiële crisis en stijgende energieprijzen hebben minder inkomsten en meer uitgaven tot gevolg. De gemeente waakt daarom de volgende jaren goed over de gemeentekas. We willen de belastingen niet verhogen. Via de belastingen draagt de Oudergemnaar rechtstreeks bij aan het beleid van de gemeente. Het geld moet daarom ook maximaal kunnen terugvloeien naar de burger. Dit kan door te investeren in een nieuw gemeentehuis, een echt huis voor de Oudergemse burgers.

Het jaarlijks opstellen van het gemeentelijk budget vereist telkenmale een lange en moeilijke afweging van investeringen, inkomsten, werkingskosten e.d. Het is voor SAMEN in elk geval noodzakelijk dat Oudergem de gemeentelijke schulden verder afbouwt en onder controle houdt. Toch zal het soms nodig zijn leningen aan te gaan om broodnodige investeringen te kunnen uitvoeren. Hoewel hierin een evenwicht vinden niet eenvoudig is, moet Oudergem er in elk geval alles aan doen om de gemeente financieel gezond te houden op korte én lange termijn.

Financiële transparantie is belangrijk voor ons. Daarom stellen we voor een jaarlijkse folder uit te geven met duidelijke en verstaanbare gegevens over inkomsten en uitgaven van de gemeente.

Leefbaar en toegankelijk Oudergem

Openbare ruimte

Een goed ingerichte publieke ruimte is een gezonde openbare ruimte. Ze zet mensen aan om meer te bewegen, met de fiets of te voet. De gemeente moet fietsen en stappen aantrekkelijker maken door nog meer te investeren in verkeersveilige en comfortabele wandel- en fietsinfrastructuur.

SAMEN zal sensibiliseringscampagnes voorstellen (bijvoorbeeld de 10.000-stappencompetitie tussen gemeenten) en verder investeren in kwaliteitsvolle fietsenstallingen. Ook een bewegwijzering op maat behoort tot de mogelijkheden om meer beweging te promoten.

Een goed ingerichte openbare ruimte nodigt uit en biedt gezellige ontmoetingsplaatsen voor jong en oud. Zeker in buurten en wijken met meer kwetsbare inwoners komt het erop aan om de sociale cohesie en het mentale en fysieke welbevinden te bevorderen. Dat kan door te investeren in rustbanken en picknicktafels, en in spelinfrastructuur voor kinderen maar ook voor senioren (outdoor fitnesstoestellen, petanque-banen).

SAMEN zal er over waken dat de gemeente bij elke (her)inrichting van de openbare ruimte aandacht heeft voor elke generatie bewoners, voetgangers en fietsers. Zo moet er voor de senioren rekening gehouden worden met het concept van de voetgangerscirkels: cirkels waar ouderen te voet al hun voorzieningen kunnen bereiken en hun boodschappen kunnen doen zodat zij langer in hun vertrouwde leefomgeving kunnen wonen, meer bewegen en mensen blijven ontmoeten en zo eenzaamheid vermijden. Binnen deze cirkels staat valpreventie centraal.

SAMEN wil in de openbare ruimte en in de omgeving van de schoolpoorten hygiënische drinkwaterfonteintjes zodat water drinken de meest makkelijke en gezonde keuze wordt.

SAMEN wil openbare toiletten op strategische plaatsen in de gemeente.

SAMEN wil met de betrokkenen nakijken hoeveel rommelmarkten echt nodig zijn in onze gemeente. Vandaag zijn er wel erg veel.

Mobiliteit

Iedereen moet zich comfortabel en veilig op de openbare weg kunnen verplaatsen. Met een evenwichtige herverdeling van de ruimte maakt men meer plaats voor fietsers en voetgangers. Het is niet de bedoeling de auto te bannen, wel het gebruik ervan te rationaliseren door alternatieve vervoersmodi te promoten of uit te breiden.

SAMEN waakt erover dat in de gewestelijke plannen Transitparkings voorzien worden, zo ver mogelijk van de bestemming. Deze bieden de mogelijkheid om over te stappen op andere vervoersmiddelen zoals openbaar vervoer, fiets, …

De aantrekkelijke inrichting van de openbare ruimte moet mensen stimuleren om meer te voet te gaan. Voetpaden moeten toegankelijk zijn voor alle gebruikers: ruim en met voorzieningen voor personen met beperkte mobiliteit.

Verkeersveiligheid is cruciaal: snelheid beperken en overtredingen beboeten zijn essentiële elementen van een efficiënt verkeersbeleid.

Oudergem heeft op haar grondgebied een geweldige hefboom om de mobiliteit en de levenskwaliteit van haar burgers in de toekomst te verbeteren: het viaduct Hermann-Debroux. We mogen deze kans niet laten voorbij gaan. De afbraak van het viaduct biedt enorme mogelijkheden. Dit moet echter gepaard gaan met een grondige herziening van de ruimtelijke organisatie, de ontwikkeling van alternatieve verplaatsingsmodi, uitbreiding en goede aansluiting op het openbaar vervoer, in samenspraak met de 3 gewesten en de maatschappijen voor openbaar vervoer.

De gemeente is een belangrijke partner in dit dossier en kan mede met de inspraak van haar bewoners een grote impact hebben op het resultaat.

Veiligheid en preventie

Een gemeente is pas veilig als iedereen ertoe bijdraagt: politie, sociale diensten, gerecht, gemeenschapswachten, straat-hoekwerkers en inwoners. Een daad-werkelijk veiligheids- en preventiebeleid moet over de nodige middelen beschikken om met voldoende personeel snel en kordaat te kunnen optreden. Het resultaat van deze werking moet leiden tot een verhoogd veiligheidsgevoel, de versterking van de sociale banden, het voorkomen van criminaliteit en een samenwerking tussen burger en politiediensten.

Wijkagenten en gemeenschapswachten zijn essentiële schakels tussen de burgers en de gemeente. Zij kennen de wijken en de inwoners, zijn vertrouwd met de omgeving. Zij staan in eerste lijn om de sociale banden aan te halen en oplossingen te zoeken.

SAMEN wil het aantal gemeenschapswachten verhogen zodat ze al hun opdrachten in het kader van het Preventiehuis kunnen uitvoeren en in het bijzonder kunnen instaan voor schoolbegeleiding voor élke school op het gemeentelijk grondgebied.

Elke burger kan bijdragen tot een veilige gemeente door bv aan te sluiten bij een buurtinformatienetwerk (BIN). Een BIN is een samenwerkingsverband tussen burgers, die onder leiding van een coördinator en gesteund door de politiediensten, informatie uitwisselen die relevant is in het kader van veiligheid en preventie. Voor alle duidelijkheid, een BIN is geen burgerwacht en vervangt geenszins de politie.

In dit kader wil SAMEN de opportuniteit laten onderzoeken om buurtinformatienetwerken (BIN) op te richten voor Oudergem.

Netheid

De netheid van de openbare ruimte is een gedeelde verantwoordelijkheid. Een netheidbeleid steunt op 5 pijlers:

 • Sensibiliseringscampagnes en handhaving indien nodig, via inzetten van de preventiedienst om te duiden, preventief te sensibiliseren en op te voeden waar nodig.
 • Campagnes tegen sluikstorten en voor goed burgerschap, met medewerking van burgers, wijkcomités, jeugdbewegingen, scholen etc… met grote door de pers ondersteunde opruimacties, duiding en toelichting, affichecampagnes etc… De rol van het preventiehuis en de stadswachten moet in deze verfijnd en/of herdefinieerd worden.
 • Aandacht voor infrastructuur, met vuilnisbakken, peukenpalen en goed onderhoud met gemotiveerd personeel en de nodige technische ondersteuning. Glas- en kledingbollen moeten waar dat kan verder ingegraven worden.
 • Een goede coördinatie met Net-Brussel, doordacht organiseren van de vuilnisophaling waarbij de tijd dat de vuilzakken buiten staan zo kort mogelijk wordt gehouden.
 • Meten van het resultaat via introductie van een gemeentelijke netheidsbarometer.

Fix-my-street

Burgers kunnen problemen melden via Fix-My-Street. Het bestaan en de werking van deze toepassing moet gecommuniceerd worden. In de gap-closing trajecten en in de Openbare Computer Ruimte kan de werking worden uitgelegd en gestimuleerd.

Tagbusters

De gemeente richt een TagBusterTeam op met als opdracht de burgers te helpen die het slachtoffer zijn van tagging. Het team rijkt methodes aan om de tags te verwijderen en zoekt actief naar de taggers.