Missie

SAMEN bundelt de krachten van onafhankelijken, sp.a en CD&V en werkt aan een zorgzame en sociale, actieve en welvarende, open en participatieve, leefbare en toegankelijke gemeente, die kansen creëert voor elke inwoner.

Visie

Een zorgzame en sociale gemeente

Verbondenheid is het sleutelwoord. Daaraan wil SAMEN werken door in te zetten op acties en activiteiten waar mensen elkaar vinden en steun krijgen indien nodig. Dit kan laagdrempelig zijn in de wijken maar moet ook breder georganiseerd worden met adequate, voor iedereen toegankelijke, zorg- en welzijnsvoorzieningen en met intergenerationele projecten waar jong en oud elkaar ontmoeten. Iedereen verdient gelijke kansen, discriminatie moet overal en altijd bestreden worden.

Sleutelwoorden: #volkstuinen #sociaal restaurant #co-housing #ICT-digitaleKloof #Toegankelijkheid

Meer info

Een actieve en welvarende gemeente

Een bloeiende lokale economie is essentieel voor een gemeente en haar inwoners. Iedereen heeft recht op een aangepaste en betaalbare woning, goede opvang voor jong en oud en kwalitatief onderwijs. Cultuur en sport zijn de bindmiddelen bij uitstek voor een sterke gemeenschap. SAMEN ziet de gemeente als initiatiefnemer en aanspreekpunt, ze moet kansen bieden en ondersteunend optreden.

Sleutelwoorden: #ondernemersloket #toerisme #naschoolse opvang #referentie-bib #bewegen

Meer info

Een open en participatieve gemeente

Democratie is een werkwoord, een gedeelde verantwoordelijkheid voor overheid en burger. SAMEN wil dat de gemeente haar dienstverlening klantgerichter en efficiënter maakt: het bestuur in dienst van de burger. Het Agenda21-project moet als voorbeeld dienen om burgerparticipatie te blijven aanmoedigen.

Oudergem heeft nood aan betere en meertalige communicatie- en informatiekanalen om haar troeven optimaal in de kijker te plaatsen.

Sleutelwoorden: #jeugdgemeenteraad #burgerplatform #communicatie #nieuw gemeentehuis #warm onthaal

Meer info

Een leefbare en toegankelijke gemeente

Een goed ingerichte openbare ruimte zorgt voor een kwaliteitsvolle en duurzame leefomgeving. Meer groen betekent betere lucht, betere gezondheid en blije gezichten. Het evenwichtig verdelen van de openbare ruimte creëert meer plaats voor fietsers, voetgangers en alternatieve vervoersmiddelen. De gezamenlijke betrokkenheid van overheid en burger zorgt voor meer veiligheid. SAMEN zal erover waken dat de gemeente én de inwoners betrokken worden bij elke kleine en grote (her)inrichting, elk plan, elk project, ...

Sleutelwoorden: #Voetgangerscirkels #transitparking #BINnetwerk #netheidsbarometer #tagbuster

Meer info